Members

Professor

Prof. Hajime ASAMA
[Web]

Project Professor

Prof. Keiji NAGATANI
[Web]

Project Associate Professor

Prof. Wen WEN
[Web]

Project Lecturer

Prof. Hanwool WOO
[Web]

Assistant Professor

Prof. Shota CHIKUSHI
[Web]

Project Assistant Professor

Prof. Shunsuke HAMASAKI
[Web]
Prof. Angela FARAGASSO
[Web]
Prof. Hiroyuki HAMADA

Project Manager

Mr. Yoshihiro KUROKI

Secretary

Ms. Hisae NARUSHIMA
Ms. Hiroko OTSU
Ms. Tomomi ONO
Ms. Naoko TAKASHIMA

Doctor Course

Mr. Xiaojun LU
Ms. Kei AOYAGI
Mr. Hiroki KOGAMI
Mr. Kazunori YOSHIDA
Mr. Stefano MASSAROLI

Master Course

Ms. Ruoxi WANG
Mr. Takuya IGAUE
Mr. Keitaro USHIRODA
Ms. Dongxu YANG
Mr. Wakana ENDO
Mr. Hidenori TAKAMIYA

Bachelor Course

Mr. Masaki UENO
Mr. Kyosuke OKITSU
Ms. Aiko HIURA

Collaborative Research Fellow

Dr. Alessandro MORO
Mr. Shigeki MARUTA
Mr. Kenichi TAKADA
Mr. Yuki ABE

Collaborator

 • Prof. Qi AN (Kyushu University)
 • Mr. Hiroyuki OKAMOTO (Ritecs)
 • Dr. Kuniaki KAWABATA (JAEA)
 • Prof. Hitoshi KONO (Tokyo Polytechnic Univ.)
 • Prof. Kaoru TAKAKUSAKI (Asahikawa Medical Univ.)
 • Prof. Yusuke TAMURA (Tohoku University)
 • Prof. Yonghoon JI (JAIST)
 • Dr. Kazuhiro CHAYAMA (KOKANKYO Engineering)
 • Prof. Daisuke CHUGO (Kwansei Gakuin Univ.)
 • Prof. Takaki MAEDA (Keio Univ.)
 • Prof. Renato MIYAGUSUKU (Utsunomiya Univ.)
 • Dr. Ningjia YANG (RIKEN)
 • Prof. Sarthak PATHAK (Chuo Univ.)
Top